Regulamin

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Regulamin reguluje warunki składania zamówień, które mają wyłącznie charakter polegający na

    Elektronicznej Rezerwacji Produktu (ERP) składanej za pośrednictwem strony internetowej

    www.halcamp.pl przez Klientów hurtowych  (Firmy i Instytucje) na artykuły znajdujące się w ofercie

    firmy HALCAMP Maciej Głowiński z siedzibą w Kątach Wrocławskich (55-080) przy ul. Spółdzielczej 9-11

    (dalej: Administrator).

2. Korzystanie z formularza zamówień jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system

    teleinformatyczny, z którego korzysta Klient hurtowy następujących wymagań technicznych:

    a) Internet Explorer w wersji 10.0 bądź alternatywne przeglądarki internetowe np. Mozilla Firefox,

        Opera lub Google Chrome,

    b) Minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.

3. Użytkownikiem ERP mogą być wyłącznie Klienci hurtowi prowadzący działalność gospodarczą w rozumieniu

    art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. 2010r.

    Nr 220 poz. 1447).

4. Klienci indywidualni chcący złożyć rezerwację produktów zobowiązani są do skorzystania z opcji składania

    zamówień w sklepie internetowym (www.glo-sklep.pl). Nie zastosowanie się do tego punku regulaminu

    będzie skutkowało brakiem realizacji rezerwacji.

5. Regulamin jest udostępniony Użytkownikom nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej Serwisu

    dla Klientów w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

6. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z aktualnym brzmieniem Regulaminu przy okazji

    najbliższej rezerwacji produktów w Serwisie Internetowym.

7. Serwis ERP powstał wyłącznie w celu ułatwienia współpracy pomiędzy Klientami hurtowymi a firmą

    HALCAMP.

8. Niniejszy Serwis ERP nie jest ofertą handlową w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych

    właściwych przepisów prawnych.

9. Zdjęcia przypisane do każdego produktu zamieszczonego na stronie internetowej (www.halcamp.pl) mają

    wyłącznie charakter przykładowy. Kolory produktów i pokrowców mogą się różnić w zależności od aktualnej

    dostępności materiałów (typ i rodzaj pianki oraz kształt formatki jest niezmienny).

 

 

 § 2 ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUGI

FORMULARZA ZAMÓWIEŃ (ELEKTRONICZNEJ REZERWACJI PRODUKTU)

 

1. Złożenie Rezerwacji Produktów wymaga od Użytkownika wypełnienia pól oznaczonych gwiazdką („*”)

    polegających na podaniu danych firmy Użytkownika takich jak: pełna nazwa firmy, adres, numer NIP, e-mail

    oraz telefon (podane przez Użytkownika dane służą wyłącznie w celu wypisania faktury VAT).

2. Zgodnie z ustawą a dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997, Nr 133 poz.

    883) dane osobowe są przechowywane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim.

3. W przypadku nowych Klientów hurtowych firmy HALCAMP Maciej Głowiński, Użytkownik jest zobowiązany

    wysłać drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@halcamp.pl skany następujących dokumentów:

    a) aktualnego odpisu z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (odpis KRS);

        w przypadku przedsiębiorców podlegających wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności

        Gospodarczej - skanu ze strony www CEIDG oraz

    b) zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o nadanym numerze identyfikacji podatkowej (zaświadczenie NIP)

        oraz

    c) zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacyjnego REGON (zaświadczenie REGON).

4. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

    a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących

        przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

    b) korzystania z Serwisu Internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowanie, w szczególności

        poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

    c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Serwisu Internetowego

        niezamówionej informacji handlowej (spam),

    d) korzystania z Serwisu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla firmy

        HALCAMP Maciej Głowiński,

    e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Serwisu Internetowego jedynie w zakresie

        własnego użytku osobistego,

    f) korzystania z Serwisu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium

        Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami

        korzystania z sieci Internet.

5. Wybór Rezerwacji Produktów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodawanie do listy.

6. W trakcie Rezerwacji Produktów – do momentu naciśnięcia przycisku „Złóż zamówienie” – Klient ma

    możliwość modyfikacji wprowadzonych danych teleadresowych oraz  w zakresie wyboru towaru. W tym

    celu należy kierować się wyświetlonymi  komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

7. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonywanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych

    osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśniecie przycisku „Zamawiam”.

8. Użytkownik wypełniając formularz zamówienia może otrzymać, drogą elektroniczną na swój adres

    elektroniczny kopii przesłanej Rezerwacji Produktów. W tym celu należy zaznaczyć odpowiednie okienko

    aby kopia Rezerwacji Produktów została wysłana na adres Klienta.

9. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zamówienia produktów

    w HALCAMP Maciej Głowiński, ul. Spółdzielcza 9-11, 55-080 Kąty Wrocławskie, zgodnie z treścią Regulaminu.

 

 

 § 3 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zostać zastosowane przepisy Kodeksu

    Cywilnego, przepisy Ustawy o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa

    polskiego.

2. HALCAMP Maciej Głowiński, ul. Spółdzielcza 9-11, 55-080 Kąty Wrocławskie zastrzega sobie prawo do

    dokonywania zmian Regulaminu. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu umieszczenia ich na stronie

    internetowej Serwisu.

 

>>> Pobierz Regulamin <<<

 


Copyright © 2013 HALCAMP • Wszelkie prawa zastrzeżone